Polityka
prywatności

Zapoznaj się z Polityką Prywatności

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Wchodząca w życie z dniem 10 stycznia 2023. pstravel dba o prywatność użytkowników. Zapoznaj się z obowiązującą w pstravel Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób pstravel gromadzi, wykorzystuje, ujawnia, przekazuje i przechowuje Twoje dane.

Dowiedz się, jak przechowujemy Twoje dane.

Dowiedz się, jak przetwarzamy Twoje dane.

Ostatnia aktualizacja 10 stycznia 2023

Sprawdź, co zmieniło się w naszej Polityce Prywatności. Jeśli polityka ciasteczek zostanie zmieniona, zostaniesz poproszony o ponowne zaakceptowanie ich w okienku, które pojawi się w prawym dolnym rogu.

Zbieranie i korzystanie z danych osobowych.

Dane osobowe to dane, które służą do identyfikacji osoby lub skontaktowania się z nią.

Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, ilekroć pozostaje w kontakcie z pstravel lub podmiotem stowarzyszonym pstravel. pstravel i podmioty stowarzyszone pstravel mogą udostępniać sobie nawzajem te dane osobowe i korzystać z nich zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Mogą również łączyć te dane z innymi danymi na potrzeby dostarczania i ulepszania produktów, usług, treści i reklam pstravel. Podawanie wymaganych przez pstravel danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak Użytkownik ich nie poda, może to w wielu przypadkach uniemożliwić pstravel dostarczenie mu produktów, świadczenie mu usług lub udzielenie mu odpowiedzi na zadane pytania.

Poniżej przedstawiono przykładowe typy danych osobowych, które pstravel może zbierać, oraz potencjalne sposoby korzystania z nich:

Dane osobowe zbierane przez pstravel: gdy Użytkownik tworzy rezerwację, uiszcza płatności, zamawia katalogi, korzysta z mojeps, kontaktuje się z pstravel, także za pośrednictwem mediów społecznościowych, lub bierze udział w ankiecie online, pstravel może zbierać różne dane, w tym imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres mailowy, informacje o preferowanej formie kontaktu, identyfikatory urządzeń, adres IP, informacje o lokalizacji, dane karty kredytowej Użytkownika oraz — w przypadku, gdy kontakt z Użytkownikiem zostaje nawiązany za pośrednictwem mediów społecznościowych — informacje profilowe. W niektórych jurysdykcjach pstravelmoże w ograniczonej liczbie przypadków poprosić Użytkownika o przedstawienie dokumentu tożsamości wydanego przez organ administracji, na przykład podczas zakładania rezerwacji i płatności, na potrzeby zarządzania rezerwacjami lub w innych przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Korzystanie przez pstravel z danych osobowych Użytkownika: pstravel może przetwarzać dane osobowe Użytkownika do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika na takie działania, w celu spełnienia wymogów prawnych wiążących pstravel, w celu wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną, w celu ochrony żywotnych interesów Użytkownika, oraz w przypadkach, gdy pstravel uzna, że jest to niezbędne do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów pstravel lub osoby trzeciej, na rzecz której wymagane może być ujawnienie danych. Wszelkie pytania dotyczące tych podstaw prawnych można zadać inspektorowi ochrony danych.

Zebrane dane osobowe umożliwiają pstravel informowanie Użytkownika o najnowszych produktach pstravel. Użytkownik, który nie chce otrzymywać od pstravel informacji pocztą mailową, może z nich w każdej chwili zrezygnować, zmieniając swoje preferencje w panelu członkowskim klubps, który znajduje się w mojeps.
pstravel korzysta z danych osobowych również podczas tworzenia, rozwijania, obsługi i doskonalenia produktów, usług, treści i reklam, a także w celu przeciwdziałania stratom i oszustwom. Ponadto pstravel może korzystać z danych osobowych Użytkownika na potrzeby związane z bezpieczeństwem konta i sieci, w tym w celu zapewnienia ochrony usług pstravel na rzecz wszystkich Użytkowników, a także wstępnego sprawdzania lub skanowania przekazanych materiałów pod kątem treści, które mogą być nielegalne. Dane wykorzystywane przez pstravel do celów związanych z zapobieganiem oszustwom są pozyskiwane w toku realizacji transakcji online zawieranych przez Użytkownika z pstravel. pstravel ogranicza korzystanie z danych do celów związanych z zapobieganiem oszustwom do przypadków, w których takie korzystanie jest bezwzględnie konieczne i potrzebne do zabezpieczenia słusznego interesu pstravel w związku z ochroną klientów i usług pstravel. W przypadku określonych transakcji online informacje podane przez Użytkownika mogą być weryfikowane przez pstravel przy użyciu różnych ogólnodostępnych źródeł.

pstravel może korzystać z danych osobowych Użytkownika, w tym z daty urodzenia, w celu weryfikacji tożsamości, lepszej identyfikacji użytkowników i dobierania odpowiednich usług. Na przykład pstravel może skorzystać z daty urodzenia w celu określenia wieku posiadacza konta mojeps.
Dane osobowe Użytkownika mogą służyć pstravel do przekazywania ważnych powiadomień dotyczących m.in. rezerwacji, zmian postanowień Warunków Uczestnictwa zaakceptowanych podczas potwierdzania rezerwacji w mojeps lub zasad pstravel. Powiadomienia takie są istotne dla relacji Użytkownika z pstravel, Użytkownik nie może zatem zrezygnować z ich otrzymywania.

pstravel może również korzystać z danych osobowych do własnych celów takich jak przeprowadzanie kontroli, analiz danych i badań mających na celu doskonalenie produktów i usług pstravel oraz poprawę komunikacji z klientami.

Jeśli Użytkownik zawiera zakład pieniężny, przystępuje do konkursu lub korzysta z podobnej promocji, pstravel może korzystać z podanych informacji do administrowania tymi programami. Jeśli Użytkownik ubiega się o stanowisko w firmie pstravel lub jeśli otrzymujemy jego dane w związku z potencjalnym objęciem przez niego stanowiska w firmie pstravel, możemy wykorzystać informacje dotyczące Użytkownika w celu dokonania oceny jego kandydatury i skontaktowania się z nim. Osoby ubiegające się o stanowisko w firmie pstravel otrzymują więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych kandydatów podczas zgłaszania swojej kandydatury. Dane osobowe osób ubiegających się o pracę w firmie pstravel możemy otrzymywać od osób trzecich, np. od osób odpowiedzialnych za rekrutację lub z zewnętrznych witryn internetowych. Wykorzystamy otrzymane dane osobowe w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w związku z potencjalną możliwością objęcia przez niego stanowiska lub w toku oceny jego kandydatury. Jeśli Użytkownik nie przekaże pstravel swoich danych osobowych bezpośrednio, pstravel poinformuje Użytkownika o źródle tych danych, gdy pierwszy raz skontaktuje się z Użytkownikiem w sprawie jego kandydatury. pstravel może do celów badawczo-projektowych wykorzystywać zbiory danych, w tym zbiory zawierające obrazy, głos i inne dane, które można powiązać z konkretną osobą. pstravel pozyskuje tego rodzaju zbiory danych w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego w jurysdykcji, w której takie zbiory są przechowywane. Korzystając z tego rodzaju zbiorów danych do celów badawczo-projektowych, pstravel nie podejmuje prób identyfikacji osób, których one dotyczą.

Zbieranie i korzystanie z danych niebędących danymi osobowymi.

pstravel zbiera również dane w formie nieumożliwiającej bezpośredniego powiązania ich z konkretną osobą. pstravel może zbierać takie dane, korzystać z nich oraz przekazywać i ujawniać je w dowolnym celu. Poniżej przedstawiono przykłady zbieranych danych niebędących danymi osobowymi, a także sposoby z nich korzystania: pstravel może zbierać dane takie jak zawód, język, kod pocztowy, numer kierunkowy, niepowtarzalny identyfikator urządzenia, adres URL strony odsyłającej, lokalizacja, a także strefa czasowa, w której witryna lub mojeps jest używane. Dane te pozwalają lepiej rozumieć zachowanie klienta i doskonalić swoje produkty, usługi i reklamy. W przypadku powiązania danych niebędących danymi osobowymi z danymi osobowymi takie powiązane dane będą uznawane za dane osobowe do czasu ich rozdzielenia.

Pliki cookie i inne technologie.

W witrynie, usługach internetowych, mojeps, wiadomościach mailowych i reklamach pstravel mogą być stosowane pliki cookie i inne technologie takie jak znaczniki pikseli i sygnalizatory WWW. Technologie te pozwalają pstravel lepiej rozumieć zachowania Użytkowników, wskazują, które części witryny są przez nich odwiedzane, a także ułatwiają wyświetlanie reklam i prowadzenie wyszukiwań oraz mierzą ich efektywność. Dane zbierane za pomocą plików cookie i innych technologii są uznawane za dane niebędące danymi osobowymi. W zakresie, w jakim przepisy prawa krajowego uznają adresy protokołu internetowego (IP) lub inne tego typu identyfikatory za dane osobowe, są one jednak również uznawane przez pstravel za dane osobowe. Podobnie w zakresie, w jakim dane niebędące danymi osobowymi są powiązane z danymi osobowymi, na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności pstravel traktuje takie powiązane dane jako dane osobowe.

Reklamy dostarczane przez platformy reklamowe mogą wyświetlać się w aktualnościach na portalach Facebook lub Google. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać wynikających z jego zainteresowań reklam z platformy reklamowej pstravel musi zmienić odpowiednie ustawienia w wyżej wymienionych platformach niezależnych od pstravel.

pstravel używa także plików cookie i innych technologii do zapamiętywania danych osobowych podczas korzystania przez Użytkownika z witryny, usług internetowych i mojeps. W takich przypadkach celem pstravel ułatwienie korzystania z oferty i jej dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Na przykład znajomość imienia Użytkownika pozwala na jego indywidualnie powitanie przy kolejnej wizycie w mojeps.

Jeśli Użytkownik chce wyłączyć pliki cookie, musi przejść do preferencji, a następnie do panelu prywatności w celu ustawienia preferencji. Instrukcje dotyczące wyłączania obsługi plików cookie w przeglądarkach znajdują się w stosownej dokumentacji danych przeglądarek. Należy pamiętać, że po wyłączeniu plików cookie niektóre funkcje witryny pstravel nie będą dostępne, w tym mojeps.

Podobnie jak większość witryn również witryna pstravel automatycznie zbiera określone dane i zapisuje je w plikach dziennika. Dotyczy to m.in. adresów protokołu internetowego (IP), typu i języka przeglądarki, danych dostawcy usług internetowych, aplikacji oraz stron odsyłających i wyjścia, systemu operacyjnego, sygnatury czasowej oraz danych o sekwencji uruchamianych łączy. Informacje te służą pstravel do obserwowania i analizowania trendów, administrowania witryną, poznawania zachowań użytkowników w witrynie, ulepszania produktów i usług pstravel oraz zbierania danych demograficznych o całej populacji użytkowników pstravel. pstravel może korzystać z tych informacji w celach marketingowo-reklamowych. Jest to również niezbędne do prawidłowego działania konta mojeps.

W niektórych wiadomościach mailowych od pstravel znajduje się adres URL umożliwiający śledzenie kliknięć, który prowadzi do treści w witrynie pstravel. Gdy klient kliknie taki adres URL, nawiązane zostaje połączenie ze stroną docelową w witrynie pstravel, ale za pośrednictwem odrębnego serwera WWW. pstravel śledzi dane na temat takich kliknięć w celu określenia zainteresowania poszczególnymi tematami i sprawdzenia skuteczności komunikacji z klientami. Użytkownik, który nie chce, aby jego działania były w ten sposób śledzone, nie powinien klikać łączy tekstowych ani graficznych w wiadomościach mailowych. Znaczniki pikseli umożliwiają pstravel wysyłanie wiadomości mailowych w formacie czytelnym dla klientów oraz informują, czy wiadomość została otwarta. pstravel może korzystać z tych danych w celu ograniczania lub eliminowania wiadomości wysyłanych do klientów.

Ujawnienie dla innych firm.

pstravel może udostępniać niektóre dane osobowe osobom trzecim, które dostarczają lub ulepszają jej produkty i usługi, m.in. w celu umożliwienia im dostarczania produktów na żądanie Użytkownika lub zapewniania firmie pstravel wsparcia w zakresie sprzedaży. W takim przypadku pstravel wymaga od osób trzecich przetwarzania danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. pstravel nie sprzedaje danych osobowych. Nie zostaną one również nigdy udostępnione osobom trzecim do ich celów marketingowych. Na przykład rezerwacja jest równoznaczna z upoważnieniem pstravel i operatora do wymiany danych, w tym informacji o zachowaniu na witrynie, podanych w procesie rezerwacji; wymiana taka jest konieczna do świadczenia usługi. Jeśli Użytkownik spełnia warunki korzystania z usługi, jego konto będzie podlegać odpowiednio Polityce Prywatności pstravel i operatora.

Dostawcy usług.

pstravel udostępnia dane osobowe podmiotom świadczącym usługi przetwarzania danych, realizacji rezerwacji, dostawy produktów do klientów, zarządzania danymi klientów i poprawiania ich, obsługi klienta, oceny zainteresowania użytkowników produktami i usługami pstravel oraz przeprowadzania badań konsumenckich i badań satysfakcji klientów. Podmioty te muszą chronić dane osobowe Użytkownika i mogą znajdować się na całym obszarze prowadzenia działalności przez pstravel.

Inne.

pstravel może mieć obowiązek ujawnienia danych osobowych Użytkownika na mocy obowiązujących przepisów prawa, na podstawie pisma sądowego lub w związku z postępowaniem sądowym albo na mocy wezwania ze strony organów administracji publicznej i rządowej kraju zamieszkania Użytkownika lub innego kraju. pstravel może również ujawnić dane osobowe Użytkownika, jeśli stwierdzi, że jest to niezbędne lub właściwe ze względu na bezpieczeństwo narodowe, egzekwowanie prawa lub inny ważny interes społeczny. Ponadto pstravel może ujawnić dane osobowe Użytkownika także wtedy, gdy stwierdzi, że działanie takie jest zasadne w celu egzekwowania warunków korzystania z usług lub produktów pstravel bądź dla ochrony działalności pstravel lub innych użytkowników pstravel, jednak wyłącznie wówczas, gdy jest to prawnie uzasadnione. Może to dotyczyć dostarczenia informacji organom administracji publicznej lub rządowej. Dodatkowo w przypadku reorganizacji, fuzji lub sprzedaży wszelkie dane osobowe zebrane przez pstravel mogą zostać przekazane przez pstravel odpowiedniej innej firmie.

Ochrona danych osobowych.

pstravel bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. W ramach świadczonych przez pstravel usług online, dane osobowe Użytkownika są szyfrowane w czasie ich przesyłania przy użyciu protokołu Transport Layer Security (TLS).

Dane osobowe oraz treści udostępniane podczas korzystania z niektórych produktów, usług lub publikowania wpisów na forum Facebook, czacie lub w usłudze sieci społecznościowej są widoczne dla innych Użytkowników, którzy mogą je czytać i rejestrować oraz z nich korzystać. W takich przypadkach to Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za dane osobowe, które decydują się przesłać lub udostępnić. Na przykład imię i nazwisko oraz adres mailowy podane na forum są danymi jawnymi. Podczas korzystania z tych funkcji należy zachować ostrożność.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

pstravel nie podejmuje żadnych decyzji przy użyciu algorytmów ani procesów profilowania, które wywierają znaczny wpływ na Użytkownika.

Integralność i okres przechowywanie danych osobowych.

pstravel ułatwia Użytkownikowi zapewnienie dokładności, kompletności i aktualności ich danych osobowych. pstravel będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności i podsumowaniach zasad prywatności dotyczących poszczególnych usług. Ustalając okresy przechowywania, pstravel uważnie sprawdza, czy zbieranie danych osobowych jest w ogóle konieczne, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby przechowuje te dane przez najkrótszy okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.

Prawa do ochrony prywatności danych Użytkownika.

Użytkownik może zapewnić dokładność, kompletność i aktualność swoich danych kontaktowych i preferencji, logując się na mojeps. pstravel zapewnia Użytkownikowi dostęp do przechowywanych przez pstravel innych danych osobowych oraz ich kopii w dowolnych celach, w tym w celu zlecenia pstravel skorygowania niedokładnych danych lub ich usunięcia, o ile pstravel nie ma obowiązku przechowywać takich danych na mocy prawa lub w zgodnych z prawem celach handlowych.

pstravel może odmówić realizacji takich wniosków, o ile są bezzasadne lub składane z nieuzasadnioną częstotliwością, ich realizacja może narazić na szwank prywatność innych osób, są skrajnie niepraktyczne lub przepisy prawa krajowego nie stawiałyby wymogu udostępnienia rzeczonych danych. pstravel może też odmówić realizacji wybranych aspektów wniosków o usunięcie lub dostęp, jeśli uzna, że zastosowanie się do nich podważyłoby uzasadnione użycie przez pstravel danych na potrzeby zapobiegania oszustwom i zapewniania bezpieczeństwa opisane we wcześniejszej części niniejszej Polityki Prywatności.

Usługi zależne od lokalizacji.

W celu świadczenia usług zależnych od lokalizacji związanych z produktami pstravel, pstravel oraz partnerzy i licencjobiorcy pstravel, mogą zbierać, wykorzystywać i udostępniać dokładne informacje o lokalizacji, w tym informacje o lokalizacji geograficznej komputera lub urządzenia Użytkownika w czasie rzeczywistym. Usługi zależne od lokalizacji, jeśli są dostępne, mogą wykorzystywać GPS i adres IP Użytkownika. Bez zgody Użytkownika dane o lokalizacji nie będą zbierane. Przykładowo urządzenie może udostępniać dane o lokalizacji geograficznej w trakcie korzystania ze specjalnych funkcji mojeps. Lokalizacja wykorzystywana jest jedynie w trakcie korzystania z mojeps i usług należących do pstravel.

Witryny i usługi osób trzecich.

Witryny, produkty, aplikacje i usługi pstravel mogą zawierać łącza do witryn, produktów i usług osób trzecich. Dane zbierane przez osoby trzecie, w tym dane o lokalizacji lub dane kontaktowe, podlegają zasadom ochrony prywatności tych osób trzecich. pstravel zachęca do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności stosowanymi przez te osoby trzecie.

Zaangażowanie wszystkich pracowników pstravel w ochronę prywatności Użytkownika.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika, pstravel przekazuje wytyczne w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa pracownikom pstravel i bezwzględnie egzekwuje wewnętrzne stosowanie zabezpieczeń dotyczących prywatności danych.

Pytania dotyczące ochrony prywatności.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności lub przetwarzania danych przez pstravel, także w celu skontaktowania się z pracownikiem pstravel odpowiedzialnym za kwestie ochrony prywatności danych Użytkowników na terenie oraz w przypadku skarg dotyczących potencjalnego naruszenia przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony prywatności należy skontaktować się z pstravel.

W przypadku gdy zażalenie zawiera sugestię ulepszenia sposobu rozwiązywania problemów związanych z prywatnością, podejmiemy kroki w celu wprowadzenia tego rodzaju zmian przy najbliższej możliwej okazji. Jeśli problem związany z prywatnością wywarł negatywny wpływ na Użytkownika lub inną osobę, podejmiemy kroki w celu rozwiązania tej kwestii z Użytkownikiem lub osobą, której dotyczy zgłoszony problem.

pstravel może zmieniać niniejszą Politykę Prywatności. W przypadku każdej istotnej zmiany w witrynie pojawi się odpowiednie powiadomienie oraz uaktualniona wersja Polityki Prywatności. Ponadto będziemy kontaktować się z Użytkownikiem przy użyciu posiadanych przez nas informacji kontaktowych, np. za pośrednictwem poczty mailowej, powiadomień lub w inny sposób stanowiący odpowiednik wymienionych.

pstravel siedziba: Chłopska 17 Gniezno 62-200 Polska;

Sprawdź więcej

Podobne miejsca na pstravel

Zaplanuj nową podróż

  • city break

  • odkrywanie

  • wypoczynek

  • wyszukaj

Poszukujesz pomocy, kontaktu i wskazówek?

Rezerwuj